Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη συντήρηση υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων της Δ/νσης Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-05-2017

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 489,58 KB18/08/21 03:12:26