Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ.1/2024 πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην αριθ.1/2024 πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ. 1/2024 πρόσκλησης: 288.078,00 € πλέον ΦΠΑ, και 357.216,72 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 299277 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 1/2024 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 12/02/2024 και ώρα 14:00μμ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 915,91 KB01/02/24 12:55:30