Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ.:2483/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΕΖΥ7Λ7-ΝΟΔ), την υπ’ αρ. πρωτ.: 1380866 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:681Κ7Λ7-ΧΘ9) καθώς και την επικαιροποιημένη αυτής έτους 2024 με αρ. πρωτ 10910/04-01-2024 ΑΑ 311 και το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 348084/22-03-2023 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τις ανάγκες προμήθειας αναλωσίμων υλικών για την μηχανή της Δνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ τύπου Q-CONNECT, σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε οικονομική προσφορά για: 

 • Προμήθεια μιας (1) μηχανής βιβλιοδεσίας πλαστικού σπιράλ (με δυνατότητα διάτρησης έως 12 φύλλα και μέγιστο μέγεθος spiral μέχρι και 51mm) με τα αλώσιμά της καθώς και αναλώσιμα για την μηχανή βιβλιοδεσίας τύπου Q-CONNECT της Δνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ
 • Αναλώσιμα για την νέα μηχανή βιβλιοδεσίας
 • Εξώφυλλα Βιβλιοδεσίας Πλαστικά Διαφανή 10micron (100τεμ.)
 • Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 10mm (25 τεμ) Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 12mm (25 τεμ)
 • Ράχες Βιβλιοδεσίας Πλαστικές 10mm(20 τεμ)
 • Ράχες Βιβλιοδεσίας Πλαστικές 15mm (20 τεμ)
 • Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 250gr (100 τεμ)
 • Αναλώσιμα για την μηχανή βιβλιοδεσίας Οικονομικών ΠΕΚΤΑ τύπου Q-CONNECT
 • Εξώφυλλα Βιβλιοδεσίας Πλαστικά Διαφανή διαφόρων χρωμάτων για Α4 (100τεμ.)
 • Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 10mm (35 τεμ)
 • Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 12mm (35 τεμ)
 • Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 22mm (30 τεμ)

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υλικών και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 08/02/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια μιας (1) μηχανής βιβλιοδεσίας πλαστικού σπιράλ (με δυνατότητα διάτρησης έως 12 φύλλα και μέγιστο μέγεθος spiral μέχρι και 51mm) με τα αλώσιμά της καθώς και αναλώσιμα για την μηχανή βιβλιοδεσίας τύπου Q-CONNECT της Δνσης Οικονομικών ΠΕΚΤΑ., συνολικού προϋπολογισμού:500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 116,16 KB01/02/24 12:52:16