Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ. 1339/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣ657Λ7-Γ1Λ), την υπ’ αρ. πρωτ.: 688483/18-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΣ1Σ7Λ7-Ξ67) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.:557377/16-06-2022 έγγραφο της Δνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα ΠΑ (Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης) με το οποίο αιτείται την προμήθεια είκοσι μπαταριών για τα όργανα μέτρησης των Εποπτών της Δνσης, σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε οικονομική προσφορά για τα ανωτέρω είδη.

Τεχνικές προδιαγραφές 20 τμχ μπαταρίες 6LR61 9 volt X

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 25,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 17 / 10 /2022 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για 20 τμχ μπαταρίες για τα όργανα μέτρησης των Εποπτών της Δνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα ΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού: 25,60€».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 130,86 KB11/10/22 01:10:40