ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 99465/21.05.2013

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 118/2007 και την αρ. 960/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με αρ. πρωτ. οικ. 99465/21.05.2013, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την «ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών» και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά τριμηνιαία τιμή σε ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 39.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφή της.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05/06/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στην Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφείο 305).

Ακολουθεί το αρχείο του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.