ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης και εύφλεκτης ύλης (ξερά χόρτα, κλαδιά, σκουπίδια, ξένα αντικείμενα κ.α.) από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών) καθώς και σε πάρκα και άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 65.507,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 10/06/2014 και ώρα 10:30 π.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 310-311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την 13.00 μ.μ. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 307).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ

1) στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 4 της υπ’ αριθμ. 108484/28-5-2014 Προκήρυξης εκ παραδρομής αναγράφεται: «η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών)».

Ο τόπος και ο χρόνος της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών περιγράφεται στη σελίδα 3 της ως άνω προκήρυξης, ως κατωτέρω:

«Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση».

2) η προτελευταία παράγραφος της σελίδας 3 της διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:

«Η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή δεν θα προβεί στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων των οποίων τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής δεν συμφωνούν με τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους οι σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικής προσφοράς από την αρμόδια Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού».

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.