ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 48.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 310, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σελ. 2 και «ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» σελ. 3 της συνημμένης υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 248925/16.12.2013 προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στην Περιφέρεια Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 307).

Ακολουθεί αρχείο του Διαγωνισμού.