Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την αριθμ. 1723/2013 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής των ειδών, σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Απλή Αμόλυβδη Βενζίνη κίνησης και Πετρέλαιο Κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προϋπολογισμού 25.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί θα είναι ενιαίο (το ίδιο) και για τα δύο είδη υγρών καυσίμων.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Συγγρού 15-17, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη 7/ 11/ 2013 και έως 14:30.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία ακολουθεί. Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον πληροφορίες από την Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 213-2005155.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.