Η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών για οκτώ (8) μήνες, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. 254339/24-12-2013 Διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 14-01-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφ. 305).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (07/01/14): γιατί το αρχικό αρχείο έχει μία σελίδα μισή (δηλαδή δεν περιλαμβάνει τα κτίρια της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Ακολουθούν τα αρχεία του Διαγωνισμού (αρχικό και ορθή επανάληψη).