Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για α) το ετήσιο τακτικό service και β) την  επισκευή οχημάτων Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής».

Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 72.900,00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη  08-01-2015 και ώρα 10:30 π.μ..
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών, Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 310) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13:00 μ.μ.
Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμού.