Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε ΠΕΙΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για την συντήρηση – επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές- φωτοτυπικά- πολυμηχανήματα) της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά  (συμπεριλαμβανομένου του 2ου και του 40ου  Βαθμολογικού Κέντρου, καθώς και του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής ), του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά για ένα ( 1 ) έτος, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 7-12-2023 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 285,13 KB01/12/23 02:08:36