Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Πέμπτη  7  Δεκεμβρίου  2023.και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για τη  συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών Εκπαίδευσης Πειραιά, αρμοδιότητας της Π.Ε. Πειραιά [Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (συμπεριλαμβανομένου και του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής), 2o ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά ] για ένα ( 1 )  έτος, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 € (επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 07-12-2023 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ: 1486005/1-12-202312-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013877073) Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 214,23 KB01/12/23 03:04:54