Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτός αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα της παρούσας Πρόσκλησης (1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη σύναψη σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη σύναψη σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 17-01-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος),  την  18-01-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 404,63 KB29/12/21 02:53:29