Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι επιθυμούν όπως καταθέσουν προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) όπως ισχύει, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους – Σεπτέμβριος 2022 έως και Ιούλιος 2023 – από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και αντιστρόφως, προϋπολογισμού 113.086,40€ συμπ. ΦΠΑ, αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου 10% και τροποποίησης δρομολογίου 25%.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 167592 εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 22/07/2022 και ώρα 15:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 261,67 KB07/07/22 05:41:46
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,07 MB07/07/22 05:43:05