Η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων ιδρυμάτων:

  • Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. ΠΕΚ/ΑμεΑ.
  • Εταιρεία Προστασία Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ Από και προς τις εγκαταστάσεις των προαναφερόμενων ιδρυμάτων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2024 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 466.191,00€ πλέον ΦΠΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 3/2022 διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά, θα αναζητούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 161474,1.

Αναφορικά με την εν’ λόγω διακήρυξη 3/2022 προέκυψε διόρθωση στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ ως προς την Περιγραφή της εν΄λόγω διακήρυξης για τη αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

Ο α/α αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ απο 161474 τροποποιήθηκε σε 161474,1.