Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εξής υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και συγκεκριμένα στα κτίρια όπου στεγάζονται: οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καθώς και το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, κτίρια 210Α, 220Α και 240Α, στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της οδού Θεομήτορος 59 στον Άλιμο και στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ν.Τ.Α., στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Ν.Τ.Α. και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο κτίριο επί της Λ. Καλαμακίου 46 στον Άλιμο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 180.000,00€ (εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/07/2022 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  26/07/2022 και ώρα 23:59 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ): 01/08/2022

Ακολουθούν τα αρχεία της Διακήρυξης και Περίληψης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 843,00 KB11/07/22 12:29:15
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 280,67 KB11/07/22 12:30:00