Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικού φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών πλυσίματος (εσωτερικό-εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α της Πρόσκλησης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό)  των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μία φορά κάθε μήνα για ένα έτος όπως αυτά περιγράφονται  στο  Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το πλύσιμο όλων των οχημάτων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, τ.κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος),  την 03-08-2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 245,71 KB27/07/22 01:31:42