Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 21/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού ύψους 37.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής»
Συνολικός προϋπολογισμός 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Η δαπάνη των 37.200,00€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1511  με ποσό 12.400,00€ προϋπολογισμού 2022 και ποσό 24.800,00€ προϋπολογισμού 2023, του Ειδικού Φορέα 0672.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 22/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 227,91 KB18/07/22 02:01:22