Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες), που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας  και επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά σφραγισμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄,  για την προμήθεια υλικών,  σχετικά με την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων συνολικού προϋπολογισμού 450,00€ (τετρακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει.

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ή να αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς  – ΤΚ 185 45, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνεται  με απόδειξη, μέχρι την Παρασκευή 29/7/2022 και ώρα 13.00 μμ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 160,96 KB25/07/22 02:33:34