Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας και λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων και ενός (1) φορτηγού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

Ο προϋπολογισμός είναι 1.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 245,71 KB28/07/22 01:24:13