Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Νήσων, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 164359 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59:59.

Επισυνάπτινται:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 991,47 KB08/07/22 07:21:25
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ DOCX 21,12 KB08/07/22 07:21:37