Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της με αριθμ. 5/2022 Πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024,2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθμ. 5/2022 Πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθμ. 5/2022 Πρόσκλησης: 8.256.675,00€ πλέον ΦΠΑ, και 10.238.277,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 167591 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της υπ’ αριθμ. 5/2022 Πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 18/07/2022 και ώρα 23:59:59 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 33,56 MB08/07/22 07:28:49