Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  καλεί

Tα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις Σπέτσες την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 στα πλαίσια του εορτασμού για την ιστορική «Αρμάτα» αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής .

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 13.530,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.530,00€.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς, 2ος  όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 30 Ιουλίου 2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.