Η Περιφέρεια Αττικής, διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 : «ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ», του έργου: «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ)» (MIS 374851), προϋπολογισμού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (166.913,46€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και είναι ενταγμένο στην ΣΑΕ 0918.

Υπηρεσία από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του Διαγωνισμού: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 524 και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, μέχρι ώρα 14:30 μ.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών: Τρίτη 8 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Λ. Συγγρού 80 – 88, 11741 Αθήνα, 5ος όροφος).

 

Για τεχνικούς λόγους το φαξ δεν λειτουργεί προσωρινά και να χρησιμοποιείται το 213 2065151 ή το 210 6984020 για τυχόν διευκρινήσεις.

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.

 

Δώθηκαν διευκρινήσεις στις 24/03/2014. Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

Διευκρινήσεις PDF 96,46 KB18/08/21 11:22:16