Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 €.

ΚΑΛΕΙ

Όλους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100359, 213 2114417, fax: 213 2114420, email: doikdt@patt.gov.gr, μέχρι την 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 297,97 KB19/08/21 08:07:00