ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗN KΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. 

  
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ  

Όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στην Κεντρική Γραμματεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, Τηλέφωνο: 213-2005138, μέχρι την Τετάρτη 8/05/2013 και ώρες 8:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα, για την προμήθεια υλικών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών για την ομαλή διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι πίνακες με τα προς προμήθεια υλικά, η περιγραφή αυτών, ο τύπος καθώς και οι ζητούμενες ποσότητες περιγράφονται στο Παράρτημα Α της Πρόσκλησης.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.