ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, Β) ΜΕΛΑΝΙΩΝ/ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΑΞ ΚΑΙ Γ) ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. 

  
Η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ  

τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου – Καλλιθέα, 4ος όροφος, τηλ. 231 2101269, fax 213 2101217, από την 30/4/2013 μέχρι και την 7/05/2013 και ώρες 9:00 – 14:00, έγγραφες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ανά κατηγορία ειδών,όπως αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 € (ΚΑΕ 1111),

Β) ΜΕΛΑΝΙΩΝ / ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΑΞ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 € (ΚΑΕ 1329 )

Γ) ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € (ΚΑΕ 1231), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 37ου και 38ου ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013.

(Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να καταθέσουν έγγραφες ενυπόγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται και συγκεκριμένα μέχρι την 7/05/2013 και ώρα 14.00 στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα, Τμήμα Προμηθειών, Ελ Βενιζέλου 273, 4ος όροφος.

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.