Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τις Επιχειρήσεις (Εταιρείες και Ατομικές Επιχειρήσεις), που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, Τ.Κ 12133, 4ος όροφος, τηλ 213210359, 2132114416, 2132114417 μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 4/02/2014 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2014, προϋπολογισμού 20.295,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρμογής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 05-02-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ στη Περιφέρεια Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 305 γραφείο).

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 305 γραφείο).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.