Η  Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για αντικατάσταση και προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά για το έτος 2014, προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την την 1-08-2014 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 10.00 μ.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.