Η Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στους Δήμους της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρμογής, εφ΄όσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας πρόσκλησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. 227251/06-12-2013 Διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, Γραφ. 305).

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.