Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάγκη μεταφοράς αρχείου και πάγιου υλικού όλων των Διευθύνσεων της ΠΕ Πειραιά για το έτος 2014, προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την ανάγκη μεταφοράς αρχείου και πάγιου υλικού όλων των Διευθύνσεων της ΠΕ Πειραιά για το έτος 2014, προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την την 12-11-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώθηκαν Διευκρινήσεις την 10/11/2014 από την Δ/νση Οικονομικών Πειραιά και επισυνάπτονται παρακάτω.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος καθώς και το αρχείο των Διευκρινήσεων.

Διευκρινήσεις την 10/11/2014 PDF 149,52 KB18/08/21 11:49:34