2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψαν λόγω των έκτακτων αναγκών για την προστασία από την μετάδοση του COVID-19.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,για την ανάθεση υπηρεσιών ενός ή περισσότερων νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψαν λόγω των έκτακτων αναγκών για την προστασία από την μετάδοση του COVID-19, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Συνολικός προϋπολογισμός: 4.675,00 € πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ € ανά δρομολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη και εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

Προσφορά δύναται να κατατεθεί για ένα ή περισσότερα δρομολόγια ή για το σύνολο των δρομολογίων.

Σε περίπτωση που για κάποιο/κάποια δρομολόγιο/α υποβληθούν απαράδεκτες προσφορές ή δεν υποβληθούν προσφορές, η διαδικασία συνεχίζεται για τα δρομολόγια που υπάρχουν αποδεκτές προσφορές.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 192,98 KB18/08/21 10:33:16