2ος ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΣΑ
Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

2ο Επιμέρους διαγωνισμό, στο πλαίσιο της Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού και μηχανογραφικού χαρτιού,για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Β’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού, 17.625,00€ πλέον ΦΠΑ (21.855,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26/6/2018.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 366,39 KB18/08/21 06:10:45