Η οικονομικη επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την αποκατάσταση βλαβών και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ανατολ.Αττικής, προϋπολογιζόμενης αξίας 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 13-09-2013 και ώρα 12.00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας : Περιφέρεια Αττικής, Λ.Συγγρού 15-17

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.