Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων προκηρύσσει 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκαπίδευσης στην Π.Ε. Νήσων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών προϋπολογισμού 1.100.750,00€ πλέον Φ.Π.Α Η υποβολή ενδεικτικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος ( www.promitheus.gov.gr ), αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 43773.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενδεικτικών προσφορών είναι η 20/07/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 708,70 KB18/08/21 03:29:53