Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών Προκηρύσσει 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο στο πλαίσιο της  Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%, 1.779.750,00€ πλέον ΦΠΑ – CPV: 60130000-8, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη 9/2017 της Π.Ε. Ανατολ. Αττικής.

Η υποβολή των ενδεικτικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 43773, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 του Π.Δ.60/2007, ήτοι μέχρι την Πέμπτη 20/07/2017 και ώρα 12:00.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα, θα κληθούν οι μεταφορείς που θα γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ, να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής τους μέσω του συστήματος (αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 43832)

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης θα δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, 1ος όροφος,  e-mail: promanat@patt.gov.gr.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 150,17 KB18/08/21 03:29:40
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,01 MB18/08/21 03:29:40