Διακήρυξη 1/2017 του 3ου Επιμέρους διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Noτίου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων, των δικαιωμάτων προαίρεσης (ποσοστού έως 20%) και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου (ποσοστού έως 10% )  252.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr/ και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 43773.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ενδεικτικών προσφορών: 20-07-2017 και ώρα 12:00μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.

Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, θα αναζητήσουν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr/ τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 43834.

Επισυνάπτονται  αρχεία με την  περίληψη της Διακήρυξης και την πλήρη  Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,33 MB18/08/21 03:29:54
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 448,26 KB18/08/21 03:29:55