Διακήρυξη 01/2017 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά 2017-2018 και 2018-2019 προϋπολογισμού 407.850,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 43773.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ενδεικτικών προσφορών: 20-07-2017 και ώρα 12:00μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.

Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, θα αναζητήσουν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 43795.

Ακολουθούν τα αρχεία της περίληψης και της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 897,25 KB18/08/21 03:29:56
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 351,37 KB18/08/21 03:29:56