Διακήρυξη 3/2018 του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10% των επιμέρους διαγωνισμών,  231.525,00 €  πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος  61150.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενδεικτικών προσφορών είναι η 12/07/2018 και ώρα 12:00 μ.μ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.

Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, θα αναζητήσουν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 61170.

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης της Διακήρυξης και της Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 401,92 KB18/08/21 06:14:47
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,53 MB18/08/21 06:14:47