Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων προκηρύσσει 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Π.Ε. Νήσων για το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών προϋπολογισμού 408.100,00€ πλέον Φ.Π.Α

Η υποβολή ενδεικτικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr), αρ. ηλεκτρονικού διαγωνισμού 61150.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενδεικτικών προσφορών είναι η 12/07/2018 και ώρα 12:00

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ενδεικτικών προσφορών που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όσοι μεταφορείς γίνουν δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο ΔΣΑ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. να υποβάλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.

Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά, θα αναζητήσουν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 61200.

Ακολουθεί το αρχείο της Περίληψης της Διακήρυξης και της Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 257,69 KB18/08/21 06:14:50
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 717,46 KB18/08/21 06:14:50