Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

4ο Επιμέρους διαγωνισμό, για την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για τις ανάγκες  των Βαθμολογικών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας για τις Πανελλαδικές  Εξετάσεις 2019, των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα ειδών, συνολικού προϋπολογισμού, 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ (30.000,00€ συμπ. ΦΠΑ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

                       02-04-2019

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

  15 /04 /2019
ώρα 15:00

Η Διακήρυξη 1/2019 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 480,16 KB18/08/21 07:46:03
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (11/04/2019) PDF 143,77 KB18/08/21 07:46:03