ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 6ης Διάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και Δήμων της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 6-8/3/2014», συνολικού προϋπολογισμού 18.850,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ

τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως τις 13/1/2014, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» – σελ.3 της με αρ.27/2013 συνημμένης Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13-1-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.