Δημόσιος Διαγωνισμός άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια των Πράξεων:
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» – Κ.Σ. Π.Ε. Βόρειου Τομέα με Κωδικό ΟΠΣ 5029599, Κ.Σ. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με Κωδικό ΟΠΣ 5029592, Κ.Σ. Π.Ε. Νότιου Τομέα με Κωδικό ΟΠΣ 5029603, Κ.Σ. Πειραιώς και Νήσων με Κωδικό ΟΠΣ 5029598, προϋπολογισμού 1.787.971,27 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύβασης προμηθειών για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο των  Κοινωνικών Συμπράξεων του ΤΕΒΑ με Επικεφαλής Εταίρο και Δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.787.971,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22-06-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 241,05 KB31/05/23 10:18:23

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 2,38 MB31/05/23 10:18:58