Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και μεταφορά πεντακοσίων τόνων (500 tn) άλατος για τις έκτακτες ανάγκες λόγω παγετού-χιονοπτώσεων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, στη Δ/νση Οικονομικού, τμήμα Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, στο γραφείο 310-311, 3ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας : 213-2065019, fax 210 6984311 πληροφορίες : κος Α. Τσώλης,από την Δευτέρα, 12/12/2011 μέχρι και τις 16/12/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:30.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.