Προκηρυσσουμε Διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις εκατό(%), στην εκάστοτε διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής , Μέση Χονδρική Τιμή πώλησης του είδους και αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την θέρμανση των Κολυμβητικών δεξαμενών και του κλειστού καταδυτηρίου των Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚ του Αγίου Κοσμά, προϋπολογισμού 1.300.000,00 πλέον ΦΠΑ

 Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών
από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 80, 11741
3ος όροφος, ΓΡΑΦΕΙΟ 311

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
27/08/2013
ΗΜΕΡΑ: Τρίτη
ΩΡΑ: 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.