Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, ισόγειο, έως  01 / 11 / 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μελανοταινιών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2013.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.