Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για νέα & υφιστάμενα δρομολόγια που δεν πραγματοποιούνται (λόγω μη αποδοχής τους από τους μεταφορείς) και αφορούν την μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η διαπραγμάτευση επ’ αυτών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17, ΑΘΗΝΑ , 6Ος όροφος) παρουσία των ενδιαφερομένων την Παρασκευή 29/11/2013 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας της διαπραγμάτευσης μέχρι την 13:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος