Προκηρύσσουμε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμόμε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης αναγόμωσης πυροσβεστήρων και αντικατάστασης των παλαιοτέρων για τα κτήρια & τα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ(2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα (1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπωςήνα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής(υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη, 14/11/2013 και έως 15:00μ.μ.Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

 Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης καθώς και το έντυπο παραλαβής των προσφορών.

Eντυπο παραλαβής  DOC 35,50 KB18/08/21 11:06:07