Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες  προσφορές  για  την  ανάδειξη αναδόχου για την ενός έτους Συντήρηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής που αναλύεται σε 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για συντήρηση του εξοπλισμού και σε 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ για συντήρηση του λογισμικού, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι  20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και  24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ.05072 και  ΚΑΕ   5152  του έτους 2017.

Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών

(17ο χλμ. Λ.Μαραθώνος, 1ος  Όροφος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη)

06/06/2017

ΤΡΙΤΗ

14:30μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,35 MB18/08/21 03:15:03