Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΚΤΙΡΙΟ 210Α(ισόγειο), ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ. 176 02, Καλλιθέα, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του  Ν.4483/2017, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2018 έως και Ιούλιο 2019-, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των  Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και  αντιστρόφως.

Συνολικού Προϋπολογισμού: 59.980,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 74.375,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών”, για τις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα Α΄: Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση  από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ» (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική  Υστέρηση) και έδρα στον Ταύρο, προϋπολογιζόμενης αξίας 28.700,00€ πλέον του ΦΠΑ και 35.588,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ομάδα Β΄: Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα στην Αργυρούπολη, προϋπολογιζόμενης αξίας 31.280,00 πλέον του ΦΠΑ και 38.787,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 19/09/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ 210Α, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , Τ.Κ. 176 02, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 493,73 KB18/08/21 06:32:16
ΤΕΥΔ DOC 149,50 KB18/08/21 06:32:16
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (10/09/18) PDF 100,84 KB18/08/21 06:32:17